Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5327969
odsłon strony od 8 luty 2007
 
ABC Miory, ziemia Miorska, Wilenszczyzna, Kresy


Zmartwychwsta? Pan
Polska
Zmartwychwsta? Pan

Ref.
Zmartwychwsta? Pan /3x Alleluja
Alleluja /4x

O ?mierci, gdzie jeste?, o ?mierci?
Gdzie jest moja ?mier?? Gdzie jest jej zwyci?stwo?

Radujmy si?, radujmy si? bracia! Je?li dzisiaj si? mi?ujemy,
to dlatego, ?e On zmartwychwsta?.

Dzi?ki niech b?d? Ojcu, który nas prowadzi do Królestwa,
gdzie si? mi?o?ci? ?yje.

Je?li z Nim umieramy, z Nim te? ?y? b?dziemy, z Nim ?piewa? b?dziemy: Alleluja!


Wysłany przez admin dnia 07-04-2012 o godz. 16:00:00 (52 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1772 bajtów więcej | Wynik: 0)
Rze? Wolynska wyst?pienie PREZYDENTA RP
Wyst?pienie Prezydenta RP podczas wizyty na Wo?yniu. Dos?ownie za kilka dni – 11 lipca – b?dziemy obchodzili 75. rocznic? ludobójstwa, do jakiego dosz?o na Wo?yniu. B?dzie to w Polsce Narodowy Dzie? Pami?ci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na Wo?yniu na Polakach przez ukrai?skich nacjonalistów..
To bardzo smutna data dla wielu polskich rodzin, które w tamtym czasie – w 1942, 1943, 1944 roku – straci?y tu, na Wo?yniu, swoich najbli?szych. Szacuje si?, ?e by?o to ok. 100 tys. Polaków, którzy wtedy zostali tutaj zamordowani. Nie ?o?nierzy, zwyk?ych ludzi – rolników, którzy uprawiali ziemi?, ca?ych rodzin, kobiet, dzieci, starców..

 

Wysłany przez admin dnia 08-07-2018 o godz. 16:02:29 (88 odsłon)
(Czytaj więcej... | 960 bajtów więcej | Wynik: 5)
Po?egnanie Ireny Szewi?skiej

By?a wspania?ym wzorem nie tylko dla tysi?cy sportowców, ale równie? dla  wszystkich Polaków.
Pokazywa?a, jak poprzez sport tworzy? lepszy kraj i lepsze spo?ecze?stwo i jak wsta? kiedy dotykaj? nas niepowodzenia” – powiedzia? szef rz?du. I doda?, „jeste?my jej za to ogromnie wdzi?czni” „Pozostajemy w nieutulonym ?alu. Cze?? Jej pami?ci” – powiedzia? premier ?egnaj?c ?p. Iren? Szewi?sk?. ?p.
Irena Szewi?ska spocz??a w Alei Zas?u?onych na C
mentarzu Wojskowym na warszawskich Pow?zkach niedaleko mogi? innych mistrzów olimpijskich: Zdzis?awa Krzyszkowiaka, W?adys?awa Komara, Tadeusza ?lusarskiego, Kamili Skolimowskiej Zmar?a w pi?tek 29 czerwca 2018 r.
Wysłany przez admin dnia 07-07-2018 o godz. 16:42:55 (91 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Prezydent RP uczci Rze? Wolynsk?
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda udaje si? w niedziel? 8 lipca 2018 roku na Ukrain?, by w 75. rocznic? rzezi wo?y?skiej odda? cze?? pomordowanym Rodakom.
W drug? niedziel? lipca tradycyjnie obchodzi? b?dziemy rocznic? Krwawej Niedzieli - 11 lipca 1943 r. mia?o miejsce apogeum ludobójstwa dokonanego na ludno?ci polskiej przez ukrai?skich nacjonalistów pod przywództwem OUN-UPA.
Wysłany przez admin dnia 07-07-2018 o godz. 15:48:11 (79 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1281 bajtów więcej | Wynik: 5)
Pe?nomocnik Rz?du do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodleg?o?ci

Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pe?nomocnika Rz?du do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarz?dza si?, co nast?puje:
§ 1. 1. Ustanawia si? Pe?nomocnika Rz?du do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Pe?nomocnikiem”.
2. Pe?nomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 2. Do zada? Pe?nomocnika nale?y:
1)     koordynowanie i monitorowanie prac zwi?zanych z przygotowaniem projektu programu wieloletniego „Niepodleg?a” oraz jego wdra?aniem
2)     koordynowanie i monitorowanie wspó?pracy organów administracji rz?dowej z instytucjami podleg?ymi i nadzorowanymi, z organami jednostek samorz?du terytorialnego oraz z organizacjami pozarz?dowymi przy organizacji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. 1. Pe?nomocnik przy wykonywaniu swoich zada? wspó?pracuje z w?a?ciwymi organami administracji rz?dowej, które s? obowi?zane do wspó?pracy i udzielania pomocy Pe?nomocnikowi, w szczególno?ci przez udost?pnianie mu informacji i dokumentów niezb?dnych do realizacji jego zada?.
2. Pe?nomocnik, w celu w?a?ciwej realizacji powierzonych mu zada?, mo?e wspó?pracowa? z Organami jednostek samorz?du terytorialnego oraz organizacjami pozarz?dowymi.
§ 4. Pe?nomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej dzia?alno?ci, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.
§ 5. Obs?ug? merytoryczn?, organizacyjno-prawn?, techniczn? i kancelaryjno-biurow? Pe?nomocnika zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 6. Wydatki zwi?zane z dzia?alno?ci? Pe?nomocnika s? pokrywane z bud?etu pa?stwa z cz??ci, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 7. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.
Prezes Rady Ministrów

Wysłany przez admin dnia 04-06-2018 o godz. 12:16:04 (112 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Ustawa w sprawie obchodow Stulecia Odzyskania Niepodleg?o?ci Polski
Polska

USTAWA, z dnia 7 kwietnia 2017 r.

o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, maj?c na wzgl?dzie wag? wydarze? roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysi?ek wielu pokole? Polek i Polaków zaowocowa? odzyskaniem niepodleg?o?ci a Pa?stwo Polskie ponownie pojawi?o si? na mapie Europy, dostrzegaj?c potrzeb? uhonorowania setnej rocznicy tych wydarze?, uznaj?c za Ojców Niepodleg?o?ci w szczególno?ci Józefa Pi?sudskiego, Ignacego Daszy?skiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa, oraz doceniaj?c wk?ad, jaki w odzyskanie nró?nych wyzna?, w tym szczególnie Ko?cio?a Katolickiego, uchwala niniejsz? ustaw?.
Art. 1. Ustawa okre?la zasady przygotowania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Obchodami”.
Art. 2. 1. Tworzy si? Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet, w latach 2017–2021, realizuje zadania maj?ce na celu upami?tnienie i uroczyste uczczenie wydarze? oraz osób zwi?zanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?.
3. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Komitet w szczególno?ci:
1)     przyjmuje corocznie na dany rok plan obchodów pa?stwowych uroczysto?ci zwi?zanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?;
2)     promuje w kraju i za granic? ide? upami?tnienia odzyskania i utrwalenia niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?;
3)     inicjuje wspó?prac? pomi?dzy organami w?adzy pa?stwowej, samorz?du terytorialnego, ko?cio?ami i innymi zwi?zkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, zwi?zkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami spo?ecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udzia?em w Obchodach;
4)     wyra?a, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opini? w sprawach udzielenia patronatu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad uroczysto?ciami zwi?zanymi z uczczeniem odzyskania i utrwalenia niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?.
4. Komitet po zako?czeniu realizacji zada?, nie pó?niej ni? w 2022 r., przyjmuje sprawozdanie z dzia?alno?ci Komitetu.
Art. 3. W zakresie zada? realizowanych przez Komitet podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3, organizatorzy uroczysto?ci i innych przedsi?wzi?? oraz inne podmioty realizuj?ce dzia?ania niezb?dne do w?a?ciwego przygotowania i przeprowadzenia Obchodów, wspó?pracuj? z Komitetem.Niepodleg?o?ci wnios?a generalicja Wojska Polskiego i duchowie?stwo .

Wysłany przez admin dnia 04-06-2018 o godz. 12:11:19 (127 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10895 bajtów więcej | Wynik: 5)
Program Niepodleg?a
PolskaProgram „Niepodleg?a” ??czy ró?ne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Inspiracj? dla wspólnego ?wi?towania s? warto?ci szczególnie wa?ne dla Polaków: wolno??, poszanowanie godno?ci i praw cz?owieka oraz solidarno??.
Obchody koordynowane s? przez Biuro Programu „Niepodleg?a”. Biuro realizuje swoje zadania zgodnie z za?o?eniami Programu Wieloletniego „Niepodleg?a” na lata 2017-2021, którego g?ównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej.
Program zak?ada dzia?ania w trzech obszarach (priorytetach). Pierwszy to projekty, za które b?d? odpowiedzialne narodowe instytucje kultury, podleg?e Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za drugi priorytet odpowiada Biuro Programu „Niepodleg?a” – w drugiej po?owie 2017 roku BPN uruchomi programy dotacyjne: „Koalicje dla Niepodleg?ej” (wspieraj?cy organizacj? obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz „Niepodleg??” (skierowany do samorz?dowych instytucji kultury i organizacji pozarz?dowych). Za program zagraniczny obchodów (trzeci priorytet) odpowiada Instytut Adama Mickiewicza
Wysłany przez admin dnia 04-06-2018 o godz. 11:50:16 (99 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Setna rocznica odzyskania niepodleglosci Polski
Polska
Setna rocznica odzyskania niepodleglosci przez Polske
W roku 2018 mija setna rocznica odzyskania niepodleglosci Polski.

100-lecie odzyskania niepodleg?o?ci: Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków


Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci to dla Polaków jedno z najwa?niejszych ?wi?t pa?stwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walk?, cierpieniem i wysi?kiem wielu pokole? Polek i Polaków – nasz kraj odzyska? suwerenno??.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pami?? tych, którym zawdzi?czmy w?asne pa?stwo, którym uda?o si? podnie?? kraj z ogromnych zniszcze? I wojny ?wiatowej, stworzy? warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

 Rok 2018 wyznacza rocznic? szczególn? – jest to bowiem ju? setna rocznica odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

Prezydent RP Andrzej Duda: Jestem g??boko przekonany, ?e stulecie odzyskania niepodleg?o?ci to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Ogromnie zale?y mi na tym, aby jubileusz sta? si? ?wi?tem ca?ej polskiej wspólnoty i by ka?dy z nas, obywateli Rzeczypospolitej, czu? si? zaproszony nie tylko do udzia?u w uroczysto?ciach i innych wydarzeniach rocznicowych, ale przede wszystkim do ich wspó?tworzenia.

Wysłany przez admin dnia 04-06-2018 o godz. 11:28:45 (112 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Konstytucja 3 Maja
3 Maja ?wieto Królowej Polski,
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Tekst Konstytucji 3 Maja z 1791 roku
3 Maja Zyczenia z Finlandii
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Wysłany przez admin dnia 01-05-2018 o godz. 17:27:42 (129 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Matka Boska Miorska
Miory

POMNIK MATKI BOSKIEJ MIORSKIEJ
Ustawiony nad brzegiem jeziora Miorskiego,

w tle widok Ko?cio?a Wniebowziecia Najswietszej Maryji Panny i ?w Jozafata Kuncewicza w Miorach

Wysłany przez admin dnia 01-05-2018 o godz. 17:04:02 (139 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Twoja opinia
Za katastrof? w Smole?sku odpowiada

Donald Tusk Premier Rz?du RP
Rz?d RP
W?adimir Putin Premier Rz?du Rosji
Rz?d Rosji
Za?oga samolotu
Kontrolerzy lotu w Smole?skuWyniki
Ankiety

Głosów 632
 
Poszukuje Rodziny

 Szukam rodziny Mas?o i Stepien
 Poszukuj? Wac?awa Szabuckiego.
 Rodzina Wolkow z Mior
 Poszukuj? Rodziny Milewskich Maciuki k. Mior
 Poszukuj? rodziny Poniznik z Mior i oklicy
 Rodzina Alchimowicz
 Rodzina Zacharewicz z okolicy Mior
 Rodzina Astapkowicz
 Rodzina Sz?owieniec
 Stankiewicz Chadasewicz Dargiel Miszczenko

ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny Forums

 
Ostatnie 5 artyku?ów
· Zmartwychwsta? Pan
[ 52 odsłon ]
· Rze? Wolynska wyst?pienie PREZYDENTA RP
[ 88 odsłon ]
· Po?egnanie Ireny Szewi?skiej
[ 91 odsłon ]
· Prezydent RP uczci Rze? Wolynsk?
[ 79 odsłon ]
· Pe?nomocnik Rz?du do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodleg?o?ci
[ 112 odsłon ]
 
Do pobrania
· 1: Marsz Sybiraków
· 2: Adam Mickiewicz Dziady cz. 3
· 3: Do Szopy Hej Pasterze
· 4: Hymn Polski Mazurek D?browskiego
· 5: Mapa Mior i okolicy z 1939 roku
· 6: Bog Sie Rodzi
· 7: Dzien Jeden w Roku
· 8: Gdy Sliczna PannaDorozkarnia
· 9: Anio? Pasterzom Mówi?
· 10: Pojdzmy Wszyscy
 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018